Opdaterede vilkår for Netspil på Vegas Casino

Redigeret March 2016 i Casinoproblemer
image
Vegas Casino har ændret en lille bitte smule på vilkårene for netspil på Vegas.dk. De nye opdaterede vilkår træder i kraft pr. 2. marts 2016. Ændringerne vedrører en række mindre præciseringer, blandt andet i forhold til vores mulighed for at spærre din konto, hvis du udviser en ’uacceptabel adfærd’. Du skal derfor nok bruge dine Vegas gratis spil fornuftigt Derudover har de også gjort det mere overskueligt for dig, hvordan du kan klage over en eventuel afgørelse i en tvist mellem dig og dem. Du kan læse de ændrede vilkår i fuld længde ved at klikke på boksen herunder.

Vegas regler og vilkår

1. Generelt
1.1. Nærværende generelle vilkår gælder for personer, der ønsker at oprette en spilkonto på Vegas.dk, og som eventuelt ønsker at deltage i Danske Licens Spils spil via Vegas. Personer, der ønsker at oprette en spilkonto, skal registreres som kontoindehaver (herefter ”spiller”), for at kunne deltage i spil på Vegas. 
1.2. Ved oprettelse af en spilkonto på Vegas.dk indgår spilleren kontrakt med Danske Licens Spil på de vilkår, der følger af nærværende bestemmelser. 
1.3. Nærværende vilkår omfatter alle spil udbudt af Danske Licens Spil via Vegas.dk. Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder endvidere de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Licens Spils spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på Vegas.dk eller rekvireres hos Kundecentret.
1.4. Danske Licens Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre nærværende vilkår. Såfremt Danske Licens Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren herom.

2. Registrering

2.1. Registrering som spiller hos Danske Licens Spil kan kun foretages af en person, som

• har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer, 
• er fyldt 18 år, 
• ikke er erklæret personligt konkurs, og 
• ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål. 

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Licens Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

2.2. Registrering som spiller hos Danske Licens Spil skal ske ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer. Spilleren skal endvidere oplyse sit forventede spilleomfang. Endelig skal spilleren ved første bankudbetaling afgive oplysninger om en bankkonto til brug for overførsel af indeståender og eventuelle gevinster.
2.3. Ved registrering kontrollerer Danske Licens Spil, om spilleren er registeret i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Er dette tilfældet, vil spilkontoen og kundeforholdet med Danske Licens Spil ikke kunne oprettes.
2.4. Ved login på spilkontoen via Vegas.dk skal der anvendes NemID. Ved login på spilkontoen fra tekniske platforme, hvor det ikke er teknisk muligt at anvende NemID, skal brugernavn og adgangskode anvendes.
2.5. Ved registrering som spiller giver spilleren samtykke til, at Danske Licens Spil indhenter oplysninger til verifikation af kundens identitet. 
2.6. Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på Vegas.dk eller senere, er spilleren forpligtet til at foretage sådanne eventuelle ændringer via Vegas.dk eller at kontakte Kundecentret. Ændring af bankkonto til brug for overførsel af gevinster, kan dog kun ændres ved henvendelse til Kundecentret. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.
2.7. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at indestående midler ikke kan udbetales til spillerens bankkonto. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.
2.8. Danske Licens Spil validerer CPR-numre i CPR-registret, og såfremt der er uoverensstemmelser mellem de afgivne oplysninger, og de oplysninger der fremgår af CPR-registret, vil spilkontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er blevet undersøgt og afklaret. At en spilkonto er midlertidig betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til spilkontoen, og at der ikke kan udbetales penge fra spilkontoen, men spilleren kan godt købe spil.
2.9. Danske Licens Spil forbeholder sig ret til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret. 

3. Behandling af personoplysninger

3.1. Danske Spil koncernen, herunder Danske Licens Spil, overholder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.
3.2. De oplysninger, spilleren afgiver til Danske Spil koncernen, er nødvendige for oprettelsen af spillerens spilkonto, etablering og gennemførelse af spil, for betaling samt for udbetaling af indestående midler på spilkontoen.
3.3. Danske Spil koncernen behandler de oplysninger, som spilleren afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder oplysninger om de valgte spilprodukter. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant lille antal medarbejdere i Danske Spil koncernen.
3.4. Som led i Danske Spil koncernens forpligtelse til at sikre ansvarligt spil overvåges spil løbende med henblik på at kunne medvirke til at identificere uhensigtsmæssig spiladfærd. Hvis en spiller i sit eksisterende eller fremtidige spilmønster, efter Danske Spil koncernens vurdering, viser tegn på spilmisbrug, vil Danske Spil koncernen kunne kontakte spilleren og eventuelt tilbyde spilleren hjælp til behandling. 
3.5. Personoplysninger vil alene blive behandlet af Danske Spil koncernen i relation til kundeforholdet mellem spilleren og Danske Licens Spil samt Danske Spil koncernens analyser af kundeadfærd, herunder kortlægning af spilmønstre.
3.6. De om spilleren registrerede oplysninger vil være tilgængelige for spilleren. Henvendelse herom skal ske til Kundecentret.
3.7. Danske Spil koncernen er ved lov forpligtet til at opbevare spillerens data i mindst 5 år efter ophør af spillerens spilkonto.

4. Spærring

4.1. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens spilkonto helt eller delvist. 
4.2. En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for Danske Licens Spil. 
4.3. Danske Licens Spil kan endvidere spærre spillerens spilkonto, såfremt spillerens spilmønster - efter Danske Licens Spils vurdering - har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd.
4.4. Danske Licens Spil kan derudover spærre en spilkonto (og/eller efter omstændighederne begrænse indskudsmuligheder, annullere afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler) ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:

• Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter
• Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
• Overtrædelse af gældende chatregler
• Forsøg på hacking af spillerens spilkonto eller andre spilleres spilkonti
• Anvendelse af applikationer, robotter eller lignende til påvirkning eller automatisering af spillet og de tilknyttede funktionaliteter
• Misbrug af spillerens spilkonto 
• Brug af andre spilleres spilkonti, kontakt-, person- og/eller loginoplysninger
• Politi, domstol eller regulerende myndighed anmoder herom
• Anden utilbørlig adfærd, der efter Danske Licens Spils opfattelse strider mod hensigten med spillet og de tilknyttede funktionaliteter

4.5. Danske Licens Spil kan endvidere foretage en spærring af spillerens spilkonto, såfremt Danske Licens Spil finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. 
4.6. Spærring af spillerens spilkonto kan ske uanset om ovenstående handlinger sker eller mistanke opstår på baggrund af spillerens aktiviteter via Vegas.dk eller Danske Spils koncernens øvrige spiludbud, herunder via danskespil.dk.
4.7. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

5. Ansvar

5.1. Spilkontoen er personlig, og spilleren må udelukkende handle på egne vegne. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.
5.2. Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sine NemID loginoplysninger, brugernavn samt sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende disse.
5.3. Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.
5.4. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil fra spillerens spilkonto, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Licens Spil, der herefter vil spærre spillerens spilkonto. Når spærringen af spillerens spilkonto er bekræftet af Danske Licens Spil, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens spilkonto.
5.5. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Licens Spils systemer ikke kan gennemføres og/eller at spil ikke kan gennemføres.

6. Brug af spilkonto

6.1. Spilleren skal overføre penge fra sin bankkonto til sin spilkonto, før det er muligt at købe spil via Vegas.dk. På spilkontoen optjenes ikke renter. 
6.2. Indbetalinger til netspilkontoen kan alene ske ved brug af de af Danske Licens Spil godkendte betalingsmidler, og alene i det omfang, Danske Licens Spil tillader. 
6.3. Danske Licens Spil accepterer ikke spil på kredit.
6.4. Udbetalinger og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 1 år, efter at posteringen har fundet sted. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til Danske Licens Spils kundecenter.
6.5. Indbetalinger til spillerens spilkonto samt udbetalinger fra spilkontoen til spillerens bankkonto kan af Danske Licens Spil pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af Vegas.dk.

7. Udbetaling af indestående midler samt tilbageføring

7.1. Udbetaling af eventuelle indestående midler på spillerens spilkonto sker til den af spilleren oplyste bankkonto. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de registrerede bankkontooplysninger er korrekte.
7.2. Indestående midler på spilkontoen kan udbetales ved brug af udbetalingsfunktionen på ”Min profil”, eller ved henvendelse til Kundecentret. Udbetaling kan højst ske én gang dagligt. Ved lukning af spilkontoen tilbageføres eventuelle indestående midler til spillerens bankkonto.
7.3. Eventuelle gevinster vil være til rådighed på spillerens spilkonto hurtigst muligt efter spillets afslutning. Gevinster på 1.500.000 kr. og derover vil dog først blive overført til spillerens spilkonto eller bankkonto 3-4 uger efter spillets afslutning.
7.4. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers spilkonto eller en udbetaling af indestående midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er Danske Licens Spil berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra spilkontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra spilkontoen kan ske uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto.
7.5. Såfremt spillerens overførsel af penge til spilkontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Licens Spil tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto.
7.6. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører Danske Licens Spil omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens spilkonto.
7.7. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er Danske Licens Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen.
7.8. Såfremt en spiller har midler indestående på en enten passiv, suspenderet eller periodisk selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Ønsker spilleren midlerne udbetalt til sin bankkonto, skal spilleren rette henvendelse til Kundecenteret, hvorefter midlerne kan overføres til spillerens bankkonto.
7.9. Såfremt en spilkonto er passiv af én af de ovennævnte grunde, og der fra spilkontoen består uafsluttede spil, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet håndteres efter det ovennævnte.
7.10. Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at tilbageføre beløb i henhold til ovenstående på baggrund af spillerens aktiviteter såvel via Vegas.dk som via Danske Spils koncernens øvrige spiludbud, herunder via danskespil.dk.
7.11. Såfremt en spiller efter endelig selvudelukkelse har midler indestående på spilkontoen, vil midlerne umiddelbart herefter blive udbetalt til spillerens bankkonto.
7.12. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en anmodning om udbetaling eller tilbageføring af indestående midler til spillerens bankkonto, såfremt der efter Danske Spils vurdering er tale om snyd, betalingskortmisbrug, misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår.
 
8. Standardvilkår for kampagner

8.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, der er tilgængelige på Vegas.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige de i punkt 10 angivne vilkår for bonus.
8.2. I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.
8.3. Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.
8.4. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.
8.5. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere', et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spilleren ikke tidligere have åbnet en spilkonto via Vegas.dk. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne. 
8.6. Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i punkt 10, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.
8.7. Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter Danske Licens Spils rimelige mening kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillerens spilkonto eller bonuskonto.
8.8. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Danske Licens Spil vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør Danske Licens Spil alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis Danske Licens Spil ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen indenfor rimelig tid, efter at præmien er vundet, forbeholder Danske Spil sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.
8.9. Det gælder for enhver berettigelse til at modtage en præmie, at den er personlig og dermed ikke kan videregives. 
8.10. Danske Spil kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol.

9. Chat

9.1. I det omfang spilleren tilbydes adgang til en chat via Vegas.dk, skal brugen af chatfunktionen altid ske med respekt for de til enhver tid gældende chatregler for det pågældende forum.

10. Bonusser 

10.1. Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en spilkonto og kun i forbindelse med spil købt via spilkontoen. Danske Licens Spil forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.
10.2. Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen pr. produkt. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.
10.3. Vilkår og betingelser tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af den pågældende bonus. Disse skal accepteres, førend bonussen tildeles.
10.4. Danske Licens Spil kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde vilkår og betingelser på grund af omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol.
10.5. Hvis en spiller ifølge Danske Licens Spil har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil Danske Spil trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens spilkonto, underkonto eller bonuskonto. Endvidere forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at udelukke spilleren fra at modtage bonustilbud i fremtiden.
10.6. Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:
• Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres spilkonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto. 
• Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere
• Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

10.7. Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på spilkontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt vilkår og betingelser ikke opfyldes indenfor den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført.

11. Spil fra udlandet

11.1. Danske Licens Spils danske tilladelser til at udbyde spil er kun gældende i Danmark (herunder i Grønland) og Færøerne. Spil via Vegas.dk under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning.

12. Ansvarligt spil

12.1. En spiller med spilkonto hos Danske Licens Spil kan maksimalt indsætte 20.000 kr. dagligt på sin spilkonto.
12.2. Ovenstående beløbsgrænse kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Danske Licens Spil, ligesom Danske Spil til enhver tid og uden forudgående varsel kan implementere nye beløbsgrænser.
12.3. Desuden har spilleren mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til spilkonto. Alle overførselsgrænser kan – indenfor den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter minimum 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.
12.4. På trods af ovenstående kan Danske Licens Spil til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Danske Licens Spil vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.
12.5. Spilleren kan endvidere fastsætte en individuelle daglige, ugentlige og månedlige tabsgrænser. Spilleren anbefales at fastsætte egne tabsgrænser. Spilleren kan altid ændre sine tabsgrænser. En eventuel forhøjelse af en daglig tabsgrænse træder i kraft efter 24 timer, mens en forhøjelse af en ugentlig grænse træder i kraft efter 7 dage. En forhøjelse af den månedlige grænse træder først i kraft efter en måned.
12.6. Spilleren kan også selv spærre for spil på sin spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse vil spilkontoen blive spærret i minimum 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes spilkontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes under "Min profil".
12.7. Spilleren kan også vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil spilkontoen være spærret indtil den genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.
12.8. Når spilleren fastsætter grænser eller vælger at spærre for spil hos Vegas.dk, gælder grænser og selvudelukkelse kun hos Vegas.dk og ikke andre af Danske Spil koncernens spiludbud, herunder danskespil.dk.
12.9. Spilleren kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via https://rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved afgivelse af samtykke til registrering heri kan spilleren udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil i Danmark.
12.10. Danske Licens Spil henviser endvidere til vores ansvarlighedsinformation på Vegas.dk om spilafhængighed og behandling heraf. Her findes links til selvtests, kontaktoplysninger til LudomaniLinjen, anbefalinger om danske og grønlandske behandlingstilbud m.v.

13. Fortrydelsesret

13.1. Der gælder for køb af spil foretaget via Vegas.dk ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

14. Klager

14.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Licens Spils udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Licens Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Licens Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.
14.2. En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller via www.forbrug.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@vegas.dk’.
14.3. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på Vegas.dk under FAQ eller kontakt os.

15. Ophør

15.1. Spilleren kan via Vegas.dk eller Kundecentret til enhver tid opsige kontrakten med Danske Licens Spil vedrørende spilkonto, hvilket resulterer i, at denne lukkes. Såfremt spilleren ønsker hele sin profil slettet fra Vegas.dk, skal der ske henvendelse til Kundecentret.
15.2. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende spilkonto til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. 
15.3. Det er ene og alene Danske Licens Spil, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.
15.4. Danske Licens Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende spilkonto med 1 måneds varsel.
15.5. Ved ophør lukkes spillerens spilkonto og spillerens indestående på spilkontoen overføres til spillerens bankkonto.

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 37 14 44
kontakt@vegas.dk 
www.vegas.dk
Log in eller Registrér for at kommentere.